ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

02/07/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ – ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΟΝ49 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης του συγκριτικού πλεονεκτήματος της ΠΙΝ στους τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον» ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
1. Το αντικείμενο του έργου αφορά στη σύνταξη της πρότασης Πράξης που θα υποβάλει το Μουσείο Καποδίστρια – Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών (Μ.Κ – Κ.Κ.Μ) για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020, σε συνέχεια της Πρόσκλησης (κωδ: ΙΟΝ49, εκδ. 2) και στην οργάνωση συστήματος υλοποίησης της Πράξης μετά την ένταξή της. 2. Η παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου θα αρχίσει με την υπογραφή της σύμβασης και θα διαρκέσει έως την έκδοση της βεβαίωση ολοκλήρωσης της Πράξης. Η διάρκεια υλοποίησης της Πράξης είναι διετής. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώνει έγκαιρα κάθε επιμέρους εργασία που εμπίπτει στις υποχρεώσεις του, είτε να ενημερώνει έγκαιρα την Αναθέτουσα Αρχή για τις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη υλοποίηση της Πράξης. 3. Τα καθήκοντα του Αναδόχου περιλαμβάνουν τις ακόλουθες Ενότητες Εργασιών:
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι. Υποστήριξη του Μουσείου Καποδίστρια – Κέντρου Καποδιστριακών μελετών κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού της Πράξης και της υποβολής των σχετικών φακέλων πρότασης για ένταξη στο ΕΣΠΑ
Ι.1. Ανάλυση της διαδικασίας αξιολόγησης και ένταξης της προτεινόμενης Πράξης, καθώς και των όρων της χρηματοδότησης.
Ι.2. Υποστήριξη προς το Μουσείο Καποδίστρια – Κέντρο Καποδιστριακών μελετών κατά το σχεδιασμό της πρότασης: – υποστήριξη στην περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, στον προγραμματισμό της προτεινόμενης Πράξης και στη σύνταξη του σχετικού Τεχνικού Δελτίου Πράξης, – σύνταξη είτε συγκέντρωση των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων (Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα, στοιχεία που τεκμηριώνουν τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου, υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου να υλοποιήσει την προτεινόμενη πράξη κλπ.) – υποστήριξη στη συγκέντρωση συμπληρωματικών στοιχείων για την τεκμηρίωση της ορθότητας της πρότασης καθώς και – σχετικές συνεννοήσεις με τα αρμόδια στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής. – υποστήριξη στην ηλεκτρονική υποβολή πρότασης στο ΟΠΣ
Ι.3. Εντοπισμός ενδεχόμενων κινδύνων / προβλημάτων που μπορεί να ανασχέσουν την ομαλή υλοποίηση του προγραμματισμένου έργου και διαμόρφωση πλαισίου προτάσεων για την αντιμετώπισή τους.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ IΙ. Υποστήριξη για τη σύναψη των συμβάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της Πράξης
ΙΙ.1. Υποστήριξη κατά τη διαδικασία προετοιμασίας των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων που θα διενεργηθούν για την υλοποίηση της Πράξης μέχρι και την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων. Η υποστήριξη περιλαμβάνει: – Την σύνταξη προκηρύξεων, προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος κλπ. καθώς και την
υποστήριξη στη σύνταξη των αντίστοιχων προδιαγραφών. – Όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διαδικασία δημοσίευσης και διενέργειας των διαγωνισμών και λοιπών διαδικασιών ανάθεσης των συμβάσεων (λήψη προεγκρίσεων, ενέργειες δημοσιότητας, κλπ.).
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙΙ. Υποστήριξη κατά την υλοποίηση της Πράξης
ΙΙΙ.1. Υποστήριξη του Μουσείου Καποδίστρια – Κέντρο Καποδιστριακών μελετών στις υποχρεώσεις του έναντι της Διαχειριστικής Αρχής: υποβολή δελτίων δήλωσης δαπανών, τεχνικών δελτίων υποέργων, τροποποιήσεων τεχνικών δελτίων πράξης και υποέργων, κλπ.
ΙΙΙ.2. Υποστήριξη του Μουσείο Καποδίστρια – Κέντρο Καποδιστριακών μελετών στην ορθή παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, έως και την οριστική παραλαβή τους.
ΙΙΙ.3 Υποστήριξη του Φορέα για την καταχώρηση στοιχείων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
ΙΙΙ.4. Υποστήριξη στην οργάνωση και τήρηση των αρχείων της Πράξης.
ΙΙΙ.5. Παροχή συμβουλών επί όλων εν γένει των συναφών με το έργο θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης και συνεχής και λεπτομερής ενημέρωση του Εργοδότη σχετικά με την πρόοδο του Έργου.
ΙΙΙ.6. Υποστήριξη με επιτόπια παρουσία κατά τη διενέργεια επαληθεύσεων και ελέγχων από τις αρχές
του Προγράμματος.
III.7 Υποστήριξη στο διαχειριστικό κλείσιμο της Πράξης με τελικό έλεγχο όλων των στοιχείων του
οικονομικού και φυσικού αντικειμένου τους. 4. Τα Παραδοτέα του Αναδόχου περιλαμβάνουν:
– Τεχνικό Δελτίο Πράξης και λοιπά συνημμένα αίτησης – Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα – Σχέδια προσκλήσεων για την πρόσληψη προσωπικού και συνεργατών – Σχέδια συμβάσεων με το προσωπικό και τους συνεργάτες – Σχέδια Τευχών Δημοπράτησης διαγωνισμών Επίσης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει ανά εξάμηνο περιοδικές εκθέσεις, με αναφορά στις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί και στην τεκμηρίωσή τους.
Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Βασικό κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης αποτελεί η τεκμηριωμένη εμπειρία του Συμβούλου και της προτεινόμενης ομάδας του στην υποστήριξη Φορέων του Πολιτιστικού χώρου για την υλοποίηση έργων προβολής και ανάδειξης δράσεων πολιτιστικού περιεχόμενου, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών εφαρμογών, με έμφαση στην υποστήριξη της διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων για τη διοργάνωση αυτών των δράσεων και ιδιαίτερα στην εκτέλεση υποέργων με ίδια μέσα, στο πλαίσιο προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η δυνατότητα του Συμβούλου να υποστηρίξει άμεσα το Μουσείο Καποδίστρια – Κέντρο Καποδιστριακών μελετών για την υποβολή της πρότασης. Επιθυμητή η τεκμηριωμένη γνώση του Συμβούλου στις διαδικασίες έγκρισης – αδειοδότησης του ΥΠ.ΠΟΑ καθώς το Μουσείο Καποδίστρια και ο περιβάλλων χώρος του είναι κηρυγμένα μνημεία.
Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η αμοιβή του Συμβούλου θα ανέλθει σε 13.750,00 € πλέον του ΦΠΑ που αναλογεί. Στην αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνονται δαπάνες μετακίνησης από την έδρα του Συμβούλου στους χώρους που θα απαιτηθεί, κατόπιν γραπτής έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που το έργο δεν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» για χρηματοδότηση, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται οιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης, το δε Μουσείο Καποδίστρια ρητά απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής οιασδήποτε δαπάνης ή ανταλλάγματος προς τον Ανάδοχο.
Δ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ
Το Δ.Σ. του Μουσείου Καποδίστρια διευκρινίζει ΡΗΤΩΣ ότι ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΠΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΎ ΠΟΣΟΥ, έναντι οπιουδήποτε συμβούλου, συνεργάτη, προμηθευτή, ερευνητή κλπ, για την παροχή οιασδήποτε μορφής σχετικών υπηρεσιών ή εξοπλισμού προς το Μουσείο Καποδίστρια, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΕΑΝ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙ από το Μουσείο το εγκριθησόμενο σχετικό ποσόν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, για το οποίο υποβάλλεται η ως άνω πρόταση.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχετικό φάκελο Προσφοράς το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018, ώρα 14:00 στην έδρα του Μουσείου Καποδίστρια, Ευρωπούλοι Κέρκυρα 49150
 


Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης