ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ»

Στο πλαίσιο της Πράξης«Δράσεις για την ανάδειξη και τον εμπλουτισμό του περιεχομένου του Μουσείου Καποδίστρια: α) Ψηφιακή Προβολή Ιστορικού Κτήματος οικίας Καποδίστρια β) Ψηφιακή εφαρμογή με τίτλο: ‘Ο Ιωάννης Καποδίστριας, τα Επτάνησα και η Επανάσταση του 1821’.» με κωδικό ΟΠΣ 5030712, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ01 «Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και των ΤΠΕ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης του συγκριτικού πλεονεκτήματος της ΠΙΝ στους τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον», το Μουσείο Καποδίστρια – Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό.

Το Μουσείο Καποδίστρια – Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών με αφορμή την επερχόμενη επέτειο των διακοσίων χρόνων από το 1821, θα υλοποιήσει Πράξη συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Δράσεις για την ανάδειξη και τον εμπλουτισμό του Μουσείου Καποδίστρια». Το «Υποέργο 1» με τίτλο:          «Επιστημονική Τεκμηρίωση, Ανάπτυξη Περιεχομένου, Παρακολούθηση και Προβολή Πράξης» θα υλοποιηθεί με αυτεπιστασία και έχει αντικείμενο την επιστημονική τεκμηρίωση υλικού από σημαντικά Αρχεία που σχετίζονται με τον Ι. Καποδίστρια καθώς και το κτήμα των Καποδίστρια στην Κουκουρίτσα ώστε να οδηγήσουν στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του περιεχομένου των ψηφιακών εφαρμογών που θα αποτελέσουν αντικείμενο του Υποέργου 2 (ψηφιακός κόμβος).

Για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 1 ζητούνται ερευνητές – επιστημονικοί υπεύθυνοι – έμπειρο επιστημονικό προσωπικό. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικείμενου του έργου υλοποίησης είναι από της υπογραφής τους έως τον Αύγουστο 2020 και ορίζεται ειδικά κατά περίπτωση στους πίνακες που ακολουθούν. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το Μουσείο Καποδίστρια – Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου. Οι απαραίτητοι χρηματικοί πόροι έχουν εξασφαλιστεί από το ΕΤΠΑ .

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι να μελετήσουν τη σύντομη περιγραφή του Υποέργου 1 της Πράξης «Δράσεις για την ανάδειξη και τον εμπλουτισμό του Μουσείου Καποδίστρια» που ακολουθεί στο Παράρτημα A, να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται όπως περιγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μία από τις θέσεις αποστέλλοντας αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@capodistriasmuseum.com

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 14η Ιουλίου, στις 23.00.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

1.- Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη. Στη συνέχεια συνάπτεται σύμβαση έργου με τον/τους επιλεχθέντα/επιλεχθέντες.

2.- Αντικατάσταση της αίτησης, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

3.- Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εδώ περιγράφεται σκοπό έχει τη σύναψη σύμβασης. Η διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με τη συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής του Ερευνητικού Έργου, η οποία θα επιλέξει αυτούς που κρίνει ως καταλληλότερους για την εκτέλεση των εργασιών με βάση το Βιογραφικό Σημείωμα.

4.- Υποβληθείσα αίτηση που δεν πληροί τα προσόντα που τίθενται με την παρούσα πρόσκληση, δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται.

5.- Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Ερευνητικού Έργου και κατά τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί, το Μουσείο Καποδίστρια – Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών  δύναται να αντικαταστήσει την/τον επιλεχθείσα/επιλεχθέντα, σε περίπτωση που αυτή/αυτός παραιτηθεί ή εάν εκπληρώνει πλημμελώς τα συμβατικά της/του καθήκοντα. Η αντικατάσταση της/του επιλεχθείσας/επιλεχθέντος θα γίνει από άλλην/ον ενδιαφερόμενη/ο στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και σύμφωνα με τα υποβληθέντα έγγραφα.

6.- Η σύναψη συμβάσεων ή μη, καθώς και ο ακριβής αριθμός συμβάσεων επαφίεται απολύτως στη διακριτική ευχέρεια του Μουσείου Καποδίστρια – Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών  λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Ερευνητικού Έργου. Η παρούσα πρόσκληση σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτική για το Μουσείο Καποδίστρια – Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών και δεν γεννά αξιώσεις για τη σύναψη της/των σύμβασης/συμβάσεων έργου.

Κωδικός Θέσης: Συντονιστής Επιστημονικής τεκμηρίωσης αρχείου Ι. Καποδίστρια (εισερχόμενα)  
Ειδικότητα: Εξειδικευμένος Ερευνητής Τεκμηρίωσης Αρχείων– Αρχείο Ι. Καποδίστρια Εισερχόμενα
Πλήθος συνεργατών: Ένα (1) άτομο.  
Αντικείμενο σύμβασης έργου: Επιστημονικός Συντονισμός και επίβλεψη της ολοκληρωμένης τεκμηρίωσης με την προσθήκη μεταδομένων και εμπειρογνωμοσύνη για την ενσωμάτωση των εγγράφων στο υπάρχον Ψηφιακό Αρχείο
Διάρκεια σύμβασης έργου: Η σύμβαση θα είναι δεκάμηνη και δύναται να παραταθεί χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος και των παραδοτέων εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου.  
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση, θα πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) από την Επιτροπή Παραλαβής.  
Προτεινόμενη αμοιβή: Η συνολική μικτή αποζημίωση είναι 5.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων και ΦΠΑ, η οποία θα καταβάλλεται τμηματικά και με βάση τα συμφωνηθέντα παραδοτέα όπως αυτά θα περιγράφονται στη σύμβαση. Θα πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή άλλο νόμιμο παραστατικό.  
Απαραίτητα προσόντα: – Πτυχίο Α.Ε.Ι. και διδακτορικός τίτλος (Ιστορία) -Δεκαετή συνολική επαγγελματική εμπειρία μεταξύ της οποίας α) συγγραφικό έργο στη Νεότερη Ελληνική Ιστορία β) εμπειρία στην καταγραφή και ταξινόμηση αρχείων Νεότερης Ιστορίας (συμμετοχή σε ερευνητικά έργα, ερευνητικές ομάδες κλπ)   -Άριστη γνώση Γαλλικής ή Αγγλικής γλώσσας
Επιθυμητά προσόντα: – Συγγραφικό και ερευνητικό έργο με ειδίκευση στην καποδιστριακή περίοδο.  
Κωδικός Θέσης: Ειδικό Επιστημονικό Στέλεχος για τον Συντονισμό της Ανάπτυξης του περιεχομένου ψηφιακών εφαρμογών
Ειδικότητα: Επιστημονικός Συντονισμός της πολυκλαδικής ομάδας ερευνητών που θα αναπτύξουν το πολυμεσικό περιεχόμενο που θα χρησιμοποιηθεί στις ψηφιακές εφαρμογές
Πλήθος συνεργατών: Ένα (1) άτομο.  
Αντικείμενο σύμβασης έργου: Επιστημονικός Συντονισμός για την ανάπτυξη του περιεχομένου ψηφιακών εφαρμογών  
Διάρκεια σύμβασης έργου: Η σύμβαση θα είναι δεκάμηνη και δύναται να παραταθεί χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος και των παραδοτέων εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου.  
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση, θα πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) από την Επιτροπή Παραλαβής.  
Προτεινόμενη αμοιβή: Η συνολική μικτή αποζημίωση είναι 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων και του ΦΠΑ, η οποία θα καταβάλλεται τμηματικά και με βάση τα συμφωνηθέντα παραδοτέα όπως αυτά θα περιγράφονται στη σύμβαση. Θα πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή άλλο νόμιμο παραστατικό.  
Απαραίτητα προσόντα: – Πτυχίο Α.Ε.Ι. και διδακτορικός τίτλος (στον Ψηφιακό Σχεδιασμό) -Επαγγελματική εμπειρία μεταξύ της οποίας α) σε σχεδιασμό πολυμεσικών εφαρμογών με ιστορικό περιεχόμενο β) μουσειολογικές μελέτες για ιστορικά μουσεία   -Άριστη γνώση Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας
Επιθυμητά προσόντα: Εμπειρία στον σχεδιασμό ιστότοπων  
Κωδικός Θέσης: Επιστημονικό Στέλεχος –Συντονισμού
Ειδικότητα: Υποστήριξη Συντονισμού και Διαχειριστικής Τεκμηρίωσης
Πλήθος συνεργατών: Ένα (1) άτομο.  
Αντικείμενο σύμβασης έργου: Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για τον Συντονισμό και τη Διαχειριστικής Τεκμηρίωση του συνόλου του έργου
Διάρκεια σύμβασης έργου: Η σύμβαση θα είναι δωδεκάμηνη και δύναται να παραταθεί χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος και των παραδοτέων εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου.  
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση, θα παρακολουθούνται από τον Συντονιστή της επιστημονικής τεκμηρίωσης του αρχείου εισερχομένων και θα πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) από την Επιτροπή Παραλαβής.  
Προτεινόμενη αμοιβή: Η συνολική μικτή αποζημίωση είναι 9.050 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων και του ΦΠΑ, η οποία θα καταβάλλεται τμηματικά και με βάση τα συμφωνηθέντα παραδοτέα όπως αυτά θα περιγράφονται στη σύμβαση. Θα πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή άλλο νόμιμο παραστατικό.  
Απαραίτητα προσόντα: – Πτυχίο Α.Ε.Ι. και μεταπτυχιακό τίτλο -Δεκαετή συνολική επαγγελματική εμπειρία μεταξύ της οποίας α) σε  συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα έρευνας, συγκέντρωσης, καταγραφής και αξιολόγησης πρωτογενούς υλικού τεκμηρίωσης και εμπειρία σύνταξης αναφορών διαχειριστικής τεκμηρίωσης β)τουλάχιστον σε 5 έργα ως υπεύθυνος/η έργου   -Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Γ2)
Επιθυμητά προσόντα: Γνώση της ιταλικής γλώσσας  
Κωδικός Θέσης: Επιστημονικό Στέλεχος –Συγκέντρωσης Υλικού
Ειδικότητα: Υποστήριξη συγκέντρωσης υλικού και διοικητικής τεκμηρίωσης
Πλήθος συνεργατών: Ένα (1) άτομο.  
Αντικείμενο σύμβασης έργου: Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για τη συγκέντρωση υλικού και τις εργασίες διοικητικής τεκμηρίωσης
Διάρκεια σύμβασης έργου: Η σύμβαση θα είναι δωδεκάμηνη και δύναται να παραταθεί χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος και των παραδοτέων εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου.  
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση, θα παρακολουθούνται από τον Συντονιστή της επιστημονικής τεκμηρίωσης του αρχείου εισερχομένων και θα πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) από την Επιτροπή Παραλαβής.  
Προτεινόμενη αμοιβή: Η συνολική μικτή αποζημίωση είναι 8.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων και του ΦΠΑ, η οποία θα καταβάλλεται τμηματικά και με βάση τα συμφωνηθέντα παραδοτέα όπως αυτά θα περιγράφονται στη σύμβαση. Θα πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή άλλο νόμιμο παραστατικό.  
Απαραίτητα προσόντα: – Σπουδές Θεωρητικής Κατάρτισης και μεταπτυχιακός τίτλος – Εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα καταγραφής υλικού και ανάπτυξης εφαρμογών (τουλάχιστον 3 προηγούμενα έργα ανάπτυξης πολιτιστικών ψηφιακών εφαρμογών ή/και έργα ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου) – Εμπειρία σύνταξης αναφορών διαχειριστικής τεκμηρίωσης (διαχείριση τουλάχιστον 3 προηγούμενων έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ)   – Ελληνική, Αγγλική
Επιθυμητά προσόντα: Γνώση της ιταλικής γλώσσας  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Οι υποψήφιες/οι που δεν πληρούν ένα ή περισσότερα από τα απαραίτητα προσόντα απορρίπτονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Μετά το τέλος της αξιολόγησης των υποψηφίων, καταρτίζεται από την Επιτροπή, Πίνακας Κατάταξης στον οποίο ορίζεται ο βαθμός κάθε υποψηφίου. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά Συνολικού Βαθμού τους (ΣΒ). Από τον Πίνακα αυτό προκύπτουν και οι προτεινόμενοι από την Επιτροπή, ως οι καταλληλότεροι για την κάλυψη των θέσεων εργασίας.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται με την σύνταξη πρακτικού επί του συνόλου της διαδικασίας στην Γενική Διεύθυνση την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Ο Πίνακας-κατάσταση Επιτυχόντων αναρτάται για 5 ημερολογιακές ημέρες στην ιστοσελίδα του φορέα ώστε όσοι έχουν έννομο συμφέρον να προβούν στην αποστολή ενστάσεων με επιστολή τους προς την Επιτροπή Εντάσεων. Η Επιτροπή Ενστάσεων αξιολογεί τις ενστάσεις και εισηγείται με την σύνταξη πρακτικού επί του συνόλου της διαδικασίας στην Γενική Διεύθυνση τον Τελικό Πίνακα Επιτυχόντων (όπου απαιτείται ).

Όσες/οι υποψήφιες/οι πληρούν τα απαραίτητα προσόντα και επιλεγούν, θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς στον αριθμό τηλεφώνου που θα έχουν δηλώσει στο υποβληθέν Βιογραφικό τους Σημείωμα.

Το Μουσείο Καποδίστρια – Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -ΔΕΙΚΤΕΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το Μουσείο Καποδίστρια – Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών αποτελεί το πρώτο και μοναδικό μουσείο στην Ελλάδα που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στη ζωή και το έργο του Ιωάννη Α. Καποδίστρια. Στόχος του είναι να προσφέρει στον επισκέπτη ένα ταξίδι στην ιστορία της Κέρκυρας, της Ευρώπης και της νεότερης Ελλάδας, ακολουθώντας την πορεία της ζωής του πρώτου Κυβερνήτη του ελληνικού κράτους.

Το  Μουσείο στεγάζεται στην εξοχική κατοικία των Καποδίστρια στην Κουκουρίτσα. Το κτήριο και ο κήπος του, έκτασης 13 στρεμμάτων, αποτελούν χαρακτηριστικό αρχιτεκτονικό παράδειγμα κερκυραϊκής εξοχικής αγροικίας και είναι κηρυγμένα Ιστορικά Διατηρητέα Μνημεία, αφού δημιουργούν, ως σύνολο, μια σύνθεση απόλυτης αρμονίας φυσικού και ανθρωπογενούς κάλλους. Το Μουσείο λειτουργεί από το 1981, ενώ πρόσφατα εκσυγχρονίστηκε με την επανέκθεση της μόνιμης συλλογής (2017).

Παράλληλα, το Μουσείο Καποδίστρια – Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών στηρίζει και προωθεί την ανάδειξη των καποδιστριακών αρχείων και της Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης, μέσα από συνέργειες με άλλους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η δημιουργία του «Ψηφιακού Αρχείου Ι. Καποδίστρια» (2013 – 2014). Το Κέντρο ενδιαφέρεται επίσης για τη μελέτη και ανάδειξη της καποδιστριακής περιόδου και της Επτανησιακής ιστορίας του τέλους του 18ου αιώνα και του πρώτου μισού του 19ου αιώνα

Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Το 2021 η χώρα θα γιορτάζει 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Στο πλαίσιο αυτής της σημαντικής εθνικής επετείου, το Μουσείο Καποδίστρια – Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών προγραμματίζει να αναδείξει και να προβάλει την προσωπικότητα και το  ρόλο του Ιωάννη Καποδίστρια και των Επτανησίων στις προεπαναστατικές διαδικασίες όσο και στον Αγώνα για την Ελευθερία καθώς και τις σχέσεις τους με τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο πριν και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης.Παράλληλα, επιδιώκει να προβάλει την οικογένεια Καποδίστρια και το ιστορικό της κτήμα στην Κουκουρίτσα.

Η προτεινόμενη Πράξη αφορά:

Α. Τη συμπλήρωση και τον εμπλουτισμό του «Ψηφιακού Αρχείου Ι. Καποδίστρια» με την προσθήκη αναλυτικού καταλόγου του αρχείου Εισερχομένων εγγράφων από το  Προσωπικό Αρχείο Καποδίστρια που απόκειται στα ΓΑΚ Κέρκυρας.Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό αρχείο για τον Καποδίστρια και την εποχή του διότι εκεί συναντώνται οι σπουδαιότεροι αγωνιστές του 1821 (Κολοκοτρώνης, Μαυρομιχάλης, Μιαούλης, Κουντουριώτες, Μαυροκορδάτος, Μεταξάς κλπ.), οι ναύαρχοι και άλλοι εκπρόσωποι των τριών δυνάμεων, η ρωσική αυτοκρατορική οικογένεια, πλήθος συνεργατών του Κυβερνήτη (Μουστοξύδης, Γενατάς, Σπηλιάδης, Ρίζος Νερουλός κλπ.), όλοι σχεδόν οι διοικητές της Καποδιστριακής περιόδου, φιλέλληνες, απλοί πολίτες.

Β. Τη δημιουργία ψηφιακού κόμβου που θα διασυνδέει σε ένα νέο, ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, αρχειακό υλικό που αφορά τον Καποδίστρια, τα Επτάνησα και το 1821, ενισχύοντας την τεκμηριωτική βάση για αυτό το θέμα. Η διασύνδεση, τεκμηρίωση και παρουσίαση του υλικού αυτού, θα αναδείξει ανεξερεύνητες περιοχές και θα δώσει ένα υπόβαθρο πάνω στο οποίο μπορούν να ξεδιπλωθούν ψηφιακά εκθέματα και αφηγήσεις καθώς και εκπαιδευτικές προτάσεις για την ευρύτερη κατανόηση του κορυφαίου αυτού ιστορικού γεγονότος τόσο για την ελληνική όσο και για την ευρωπαϊκή Ιστορία.

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες,  ο ψηφιακός κόμβος που θα δημιουργηθεί ξεφεύγει από τους περιορισμούς ενός παραδοσιακού αρχείου και φιλοδοξεί να αποτελέσει ταυτόχρονα ερευνητικό και εκπαιδευτικό εργαλείο.

Γ. Τη συμπλήρωση του νέου ψηφιακού κόμβου με επιπλέον εφαρμογές και υλικό προκειμένου να προβληθεί η Κουκουρίτσα και ο ιστορικός κήπος του Μουσείου Καποδίστρια και παράλληλα να εμπλουτιστεί η επίσκεψη στο Μουσείο με την ανάπτυξη σύγχρονων εποπτικών μέσων για τον κήπο. Η Κουκουρίτσα και ο ιστορικός κήπος του Μουσείου Καποδίστρια συνδέεται άμεσα με την ζωή της οικογένειας Καποδίστρια, αποτελεί τεκμήριο για την αγροτική και οικονομική ιστορία της Κέρκυρας και της εποχής μέσα στην οποία εξελίχθηκε, και τοπόσημο για τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά των Επτανήσων. Στόχος της δράσης είναι η προβολή του Ιστορικού κτήματος με χρήση σύγχρονων εποπτικών και ψηφιακών μέσων τόσο για τους φυσικούς όσο και για τους διαδικτυακούς επισκέπτες του Μουσείου.

Δ. Την υλοποίηση υποστηρικτικών δράσεων ενημέρωσης και προβολής της Πράξης. Περιλαμβάνει τη διοργάνωση ημερίδας ενημέρωσης και προβολής της Πράξης καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση «σταθμών ενημέρωσης» στο Μουσείο και σε συγκεκριμένα σημεία της ιστορικής πόλης της Κέρκυρας. Οι σταθμοί θα λειτουργήσουν με  προκαθορισμένων προδιαγραφών εξοπλισμό ο οποίος θα προβάλλει τις ψηφιακές εφαρμογές που θα έχουν αναπτυχθεί και θα λειτουργούν και ως αυτόνομες εφαρμογές.