Περίληψη Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Το Μουσείο Καποδίστρια- Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών

προκηρύσσει διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το έργο με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις για την ανάδειξη και τον εμπλουτισμό του περιεχομένου του Μουσείου Καποδίστρια: α) Ψηφιακή Προβολή Ιστορικού Κτήματος οικίας Καποδίστρια β) Ψηφιακή εφαρμογή με τίτλο: ‘Ο Ιωάννης Καποδίστριας, τα Επτάνησα και η Επανάσταση του 1821’.» με κωδικό ΟΠΣ 5030712, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ01 «Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και των ΤΠΕ», με την υπ’ αριθμ. 1478/21-02-2019 (ΑΔΑ: Ψ60Χ7ΛΕ-Θ7Χ) Απόφαση ένταξης που τροποποιήθηκε με την 2171/31-10-2019 όμοια (ΑΔΑ:Ω8ΟΡ7ΛΕ-8Γ3), και έχει λάβει κωδικό MIS 5030712. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του ΠΔΕ.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ – ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, Οδός: Ευρωπούλοι, 49150, Κέρκυρα, Τηλ.: 26610 32440, info@capodistriasmuseum.com, Ιστοσελίδα: https://capodistriasmuseum.com/mouseio/

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στη διεύθυνση διαδικτύου https://capodistriasmuseum.com/mouseio/. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από Μουσείο Καποδίστρια-Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης συνοπτικά είναι η επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 128.226,54€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 103.408,50, ΦΠΑ : 24.818,04), για χρονικό διάστημα 12 περίπου μηνών

4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών

5. Χρόνος υλοποίησης έργου : Δώδεκα (12) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης αδαπάνως για τη Α.Α.

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 του Ν. 4412/2016 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης.

7. Παραλαβή προσφορών: Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη για την παραλαβή μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr μέχρι την 03/06/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 23.59.

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: τουλάχιστοντέσσερις (4) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

10. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 και 2021 του Φορέα (Κ.Ε. 2019ΕΠ02210020).

11. Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

12. Δημοσιεύσεις: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο site του Μουσείου Καποδίστρια-Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών https://capodistriasmuseum.com/mouseio/. Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο.

Ο Πρόεδρος

Περικλής Παγκράτης

Κατεβάστε από εδώ τα δύο έγγραφα της προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑ_ΑΔΑΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ