ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ»

Το Μουσείο Καποδίστρια – Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών με αφορμή την επερχόμενη επέτειο των διακοσίων χρόνων από το 1821, θα υλοποιήσει Πράξη συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Δράσεις για την ανάδειξη και τον εμπλουτισμό του Μουσείου Καποδίστρια». Το «Υποέργο 1» με τίτλο:          «Επιστημονική Τεκμηρίωση, Ανάπτυξη Περιεχομένου, Παρακολούθηση και Προβολή Πράξης» θα υλοποιηθεί με αυτεπιστασία και έχει αντικείμενο την επιστημονική τεκμηρίωση υλικού από σημαντικά Αρχεία που σχετίζονται με τον Ι. Καποδίστρια καθώς και το κτήμα των Καποδίστρια στην Κουκουρίτσα ώστε να οδηγήσουν στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του περιεχομένου των ψηφιακών εφαρμογών που θα αποτελέσουν αντικείμενο του Υποέργου 2 (ψηφιακός κόμβος).

Για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 1 ζητούνται ερευνητές – επιστημονικοί υπεύθυνοι – έμπειρο επιστημονικό προσωπικό. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικείμενου του έργου υλοποίησης είναι από τον Μάιο 2019 έως τον Αύγουστο 2020 και ορίζεται ειδικά κατά περίπτωση στους πίνακες που ακολουθούν. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το Μουσείο Καποδίστρια – Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου ή εργασίας σύμφωνα με την Απόφαση Αυτεπιστασίας του Υποέργου 1. Οι απαραίτητοι χρηματικοί πόροι έχουν εξασφαλιστεί από το ΕΤΠΑ .

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι να μελετήσουν τη σύντομη περιγραφή του Υποέργου 1 της Πράξης  «Δράσεις για την ανάδειξη και τον εμπλουτισμό του Μουσείου Καποδίστρια» που ακολουθεί στο Παράρτημα A, να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται όπως περιγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μία από τις θέσεις αποστέλλοντας αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@capodistriasmuseum.com

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 14α Μαίου 2019, στις 23.00.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

1.- Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη. Στη συνέχεια συνάπτεται σύμβαση έργου ή εργασίας σύμφωνα με την Απόφαση Αυτεπιστασίας του Υποέργου 1 με τον/τους επιλεχθέντα/επιλεχθέντες.

2.- Αντικατάσταση της αίτησης, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

3.- Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εδώ περιγράφεται σκοπό έχει τη σύναψη σύμβασης . Η διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με τη συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής του Ερευνητικού Έργου, η οποία θα επιλέξει αυτούς που κρίνει ως καταλληλότερους για την εκτέλεση των εργασιών με βάση το Βιογραφικό Σημείωμα.

4.- Υποβληθείσα αίτηση που δεν πληροί τα προσόντα που τίθενται με την παρούσα πρόσκληση, δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται.

5.- Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Ερευνητικού Έργου και κατά τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί, το Μουσείο Καποδίστρια – Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών  δύναται να αντικαταστήσει την/τον επιλεχθείσα/επιλεχθέντα, σε περίπτωση που αυτή/αυτός παραιτηθεί ή εάν εκπληρώνει πλημμελώς τα συμβατικά της/του καθήκοντα. Η αντικατάσταση της/του επιλεχθείσας/επιλεχθέντος θα γίνει από άλλην/ον ενδιαφερόμενη/ο στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και σύμφωνα με τα υποβληθέντα έγγραφα.

6.- Η σύναψη συμβάσεων ή μη, καθώς και ο ακριβής αριθμός συμβάσεων επαφίεται απολύτως στη διακριτική ευχέρεια του Μουσείου Καποδίστρια – Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών  λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Ερευνητικού Έργου. Η παρούσα πρόσκληση σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτική για το Μουσείο Καποδίστρια – Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών και δεν γεννά αξιώσεις για τη σύναψη της/των σύμβασης/συμβάσεων έργου.

Κωδικός Θέσης: ΜΚ-Ερευνητής ΓΑΚ  
Ειδικότητα: Ερευνητής με Ειδίκευση / Έρευνα για την περίοδο της ελληνικής επανάστασης καθώς και της περιόδου διακυβέρνησης του Ι. Καποδίστρια  
Πλήθος συνεργατών: Ένα (1) άτομο.  
Αντικείμενο σύμβασης έργου: Επιστημονική Τεκμηρίωση Αρχείου  Εισερχομένων – Αρχείο Καποδίστρια ΓΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Καταχώριση 585 Φακέλων στο ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ με συνοπτική τεκμηρίωση προσθήκη μεταδεδομένων και ανάρτηση ψηφιακών αντιγράφων
Διάρκεια σύμβασης έργου: Η σύμβαση θα είναι οκτάμηνη και δύναται  να παραταθεί χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος και των παραδοτέων εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου.  
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση, θα παρακολουθούνται από τον Συντονιστή της επιστημονικής τεκμηρίωσης του αρχείου εισερχομένων και θα πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) από την Επιτροπή Παραλαβής.  
Προτεινόμενη αμοιβή: Η συνολική μικτή αποζημίωση είναι 12.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων, η οποία θα καταβάλλεται τμηματικά και με βάση τα συμφωνηθέντα παραδοτέα όπως αυτά θα περιγράφονται στη σύμβαση. Θα πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή άλλο νόμιμο παραστατικό.  
Απαραίτητα προσόντα: – Σπουδές Ιστορίας και ιδιαίτερα της σύγχρονης ελληνικής Ιστορίας – Ειδίκευση / έρευνα για την περίοδο της ελληνικής επανάστασης καθώς και της περιόδου διακυβέρνησης του Ι. Καποδίστρια. – Αποδεδειγμένη γνώση καταγραφής και ταξινόμησης Αρχείων (ΔΙΠΑΠ) και σύνταξης καταλόγων αρχειακού υλικού – Ελληνική, Λατινική παλαιογραφία – Γαλλικά
Επιθυμητά προσόντα: Εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα Γνώση της ιταλικής γλώσσας  
Κωδικός Θέσης: ΜΚ-Ειδ.Ερευνητής Αρ.Θεοτόκη  
Ειδικότητα: Ερευνητής με Ειδίκευση / Έρευνα για την περίοδο της ελληνικής επανάστασης καθώς και της περιόδου διακυβέρνησης του Ι. Καποδίστρια  
Πλήθος συνεργατών: Ένα (1) άτομο.
Αντικείμενο σύμβασης έργου: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ Ι. ΒΑΠΤΙΣΤΗ ΘΕΟΤΟΚΗ ΓΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ   Καταχώριση 17 Υποφακέλων σε βάση δεδομένων Αρχείου 1821 με συνοπτική τεκμηρίωση 653 εγγράφων, προσθήκη μεταδεδομένων και ανάρτηση ψηφιακών αντιγράφων.
Διάρκεια σύμβασης έργου: Η σύμβαση θα είναι τετράμηνη και δύναται  να παραταθεί χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος και των παραδοτέων εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση, θα παρακολουθούνται από τον Συντονιστή του έργου και θα πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) από την Επιτροπή Παραλαβής.
Προτεινόμενη αμοιβή: Η συνολική μικτή αποζημίωση είναι 8.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων, η οποία θα καταβάλλεται τμηματικά και με βάση τα συμφωνηθέντα παραδοτέα όπως αυτά θα περιγράφονται στη σύμβαση. Θα πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή άλλο νόμιμο παραστατικό.
Απαραίτητα προσόντα: – Σπουδές Ιστορίας και ιδιαίτερα της σύγχρονης ελληνικής Ιστορίας – Ειδίκευση / έρευνα στην περίοδο της ελληνικής επανάστασης – Αποδεδειγμένη γνώση καταγραφής και ταξινόμησης Αρχείων (ΔΙΠΑΠ) και σύνταξης καταλόγων αρχειακού υλικού – Ελληνική, λατινική παλαιογραφία – Ιταλική γλώσσα – Γνώσεις Η/Υ
Επιθυμητά προσόντα: Εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα Γνώση της αγγλικής γλώσσας
Κωδικός Θέσης: ΜΚ-Ειδ. Ερευνητής Αρ.Δεσύλλα  
Ειδικότητα: Ερευνητής με Ειδίκευση στην Επτανησιακή Ιστορία του 18ου αιώνα καθώς και των επιφανών Επτανησιακών Οικογενειών
Πλήθος συνεργατών: Ένα (1) άτομο.
Αντικείμενο σύμβασης έργου: Επιστημονική Τεκμηρίωση Οικογενειακού Αρχείου Δεσύλλα
Διάρκεια σύμβασης έργου: Η σύμβαση θα είναι εξάμηνη και δύναται  να παραταθεί χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος και των παραδοτέων εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση, θα παρακολουθούνται από τον Συντονιστή του έργου και θα πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) από την Επιτροπή Παραλαβής.
Προτεινόμενη αμοιβή: Η συνολική μικτή αποζημίωση είναι 10.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων, η οποία θα καταβάλλεται τμηματικά και με βάση τα συμφωνηθέντα παραδοτέα όπως αυτά θα περιγράφονται στη σύμβαση. Θα πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή άλλο νόμιμο παραστατικό.
Απαραίτητα προσόντα: Σπουδές Ιστορίας και ιδιαίτερα της σύγχρονης ελληνικής Ιστορίας- Ειδίκευση / εμπειρία στο αρχείο Ι. Καποδίστρια.  – Γνώση της επτανησιακής Ιστορίας του 19ο αι. και ιδιαίτερα επιφανών επτανησίων οικογενειών- Ελληνική, λατινική παλαιογραφία- Ιταλικά – Γνώσεις Η/Υ
Επιθυμητά προσόντα: Εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα Γνώση της αγγλικής γλώσσας
Κωδικός Θέσης: ΜΚ-Ερευνητής Γεωπόνος  
Ειδικότητα: Γεωπόνος αποκατάστασης Ιστορικών Κήπων
Πλήθος συνεργατών: Ένα (1) άτομο.
Αντικείμενο σύμβασης έργου: Έρευνα, τεκμηρίωση και ανάδειξη οικογενειακού κτήματος Καποδίστρια στην Κουκουρίτσα. Βοτανική έρευνα και έρευνα ιστορικών στοιχείων προκειμένου να καταγραφεί το ιστορικό και καλλιτεχνικό περιεχόμενο του κήπου, το πλαίσιο δημιουργίας και η ιστορική του εξέλιξη, βασισμένα σε ιστορικά τεκμήρια. Σύνταξη πρότασης για την ψηφιακή προβολή και αναπαράσταση του κήπου. Τεύχος μελέτης  κείμενο και εικονογραφικό υλικό της ιστορικής εξέλιξης του κτήματος με έμφαση σε ιδιοκτησιακό καθεστώς, καλλιέργειες, μεθόδους αγροτικής εκμετάλλευσης, επιφανείς επισκέπτες
Διάρκεια σύμβασης έργου: Η σύμβαση θα είναι εξάμηνη και δύναται  να παραταθεί χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος και των παραδοτέων εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση, θα παρακολουθούνται από τον Συντονιστή του έργου και θα πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) από την Επιτροπή Παραλαβής.
Προτεινόμενη αμοιβή: Η συνολική μικτή αποζημίωση είναι 8.680 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων, η οποία θα καταβάλλεται τμηματικά και με βάση τα συμφωνηθέντα παραδοτέα όπως αυτά θα περιγράφονται στη σύμβαση. Θα πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή άλλο νόμιμο παραστατικό.
Απαραίτητα προσόντα: – Σπουδές γεωπονίας  – Ειδίκευση στη μελέτη/αποκατάσταση ιστορικών κήπων  -Γνώσεις αρχιτεκτονικής τοπίου  – Αγγλικά
Επιθυμητά προσόντα: Εμπειρία σε αντίστοιχα έργα
Κωδικός Θέσης: ΜΚ-Αρχιτέκτονας  
Ειδικότητα: Αρχιτέκτονας
Πλήθος συνεργατών: Ένα (1) άτομο.
Αντικείμενο σύμβασης έργου: Έρευνα, τεκμηρίωση και ανάδειξη οικογενειακού κτήματος Καποδίστρια στην Κουκουρίτσα. Σχεδιαστική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης με επίγειο 3d Laser Scanning καθώς και με μη επανδρωμένα εναέρια μέσα (drones/UAVs) και τεύχος περιγραφής υφιστάμενης κατάστασης, το οποίο θα περιλαμβάνει φωτογραφική τεκμηρίωση και εντοπισμό σημείων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.  
Διάρκεια σύμβασης έργου: Η σύμβαση θα είναι εξάμηνη και δύναται  να παραταθεί χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος και των παραδοτέων εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση, θα παρακολουθούνται από τον Συντονιστή του έργου και θα πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) από την Επιτροπή Παραλαβής.
Προτεινόμενη αμοιβή: Η συνολική μικτή αποζημίωση είναι 16.120 ευρώ    συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων, η οποία θα καταβάλλεται τμηματικά και με βάση τα συμφωνηθέντα παραδοτέα όπως αυτά θα περιγράφονται στη σύμβαση. Θα πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή άλλο νόμιμο παραστατικό.
Απαραίτητα προσόντα: -Σπουδές αρχιτεκτονικής Ειδίκευση στην αναστήλωση και ανάδειξη μνημείωνΓνώσεις αποτύπωσης υψηλής ακρίβειας, με χρήση ψηφιακών μέσων  – Αγγλικά
Επιθυμητά προσόντα: Εμπειρία σε αντίστοιχα έργα
Κωδικός Θέσης: ΜΚ-Ερευνητής-Νεοτ. Ιστορία  
Ειδικότητα: Ερευνητής με Ειδίκευση στη Νεότερη Ιστορία
Πλήθος συνεργατών: Ένα (1) άτομο.
Αντικείμενο σύμβασης: Συγκέντρωση πολυμεσικού υλικού και συγγραφή κειμένων για ψηφιακές εφαρμογές. Εντοπισμός εικονογραφικού υλικού Έρευνα για συγγραφή κειμένων που συνολικά θα φτάνουν τις 50 σελίδες (17.000 λέξεις περίπου), για χρήση στις ψηφιακές εφαρμογές.  
Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα είναι δωδεκάμηνη και δύναται  να παραταθεί χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος και των παραδοτέων εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση, θα παρακολουθούνται από τον Συντονιστή Ανάπτυξης Περιεχομένου ψηφιακών εφαρμογών και συγγραφής κειμένων και θα πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) από την Επιτροπή Παραλαβής.
Προτεινόμενη αμοιβή: Η συνολική μικτή αποζημίωση είναι έως 15.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων, ασφαλιστικών εισφορών. Η θέση μπορεί να καλυφθεί με σύμβαση εργασίας σύμφωνα με την Απόφαση αυτεπιστασίας του Υποέργου 1.
Απαραίτητα προσόντα: Σπουδές ιστορίας με ειδίκευση νεότερη ιστορία Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην ιστορία (ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο) Γνώση αγγλικής γλώσσας Γνώσεις χρήσης Η/Υ
Επιθυμητά προσόντα: Εμπειρία σε αντίστοιχα ερευνητικά έργα  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Οι υποψήφιες/οι που δεν πληρούν ένα ή περισσότερα από τα απαραίτητα προσόντα απορρίπτονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Μετά το τέλος της αξιολόγησης των υποψηφίων, καταρτίζεται από την Επιτροπή, Πίνακας Κατάταξης στον οποίο ορίζεται ο βαθμός κάθε υποψηφίου. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά Συνολικού Βαθμού τους (ΣΒ). Από τον Πίνακα αυτό προκύπτουν και οι προτεινόμενοι από την Επιτροπή, ως οι καταλληλότεροι για την κάλυψη των θέσεων εργασίας.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται με την σύνταξη πρακτικού επί του συνόλου της διαδικασίας στην Γενική Διεύθυνση την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Ο Πίνακας-κατάσταση Επιτυχόντων αναρτάται για 5 ημερολογιακές ημέρες στην ιστοσελίδα του φορέα ώστε όσοι έχουν έννομο συμφέρον να προβούν στην αποστολή ενστάσεων με επιστολή τους προς την Επιτροπή Εντάσεων. Η Επιτροπή Ενστάσεων αξιολογεί τις ενστάσεις και εισηγείται με την σύνταξη πρακτικού επί του συνόλου της διαδικασίας στην Γενική Διεύθυνση τον Τελικό Πίνακα Επιτυχόντων ( όπου απαιτείται ).

Όσες/οι υποψήφιες/οι πληρούν τα απαραίτητα προσόντα και επιλεγούν, θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς στον αριθμό τηλεφώνου που θα έχουν δηλώσει στο υποβληθέν Βιογραφικό τους Σημείωμα.

Το Μουσείο Καποδίστρια – Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -ΔΕΙΚΤΕΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το Μουσείο Καποδίστρια – Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών αποτελεί το πρώτο και μοναδικό μουσείο στην Ελλάδα που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στη ζωή και το έργο του Ιωάννη Α. Καποδίστρια. Στόχος του είναι να προσφέρει στον επισκέπτη ένα ταξίδι στην ιστορία της Κέρκυρας, της Ευρώπης και της νεότερης Ελλάδας, ακολουθώντας την πορεία της ζωής του πρώτου Κυβερνήτη του ελληνικού κράτους.

Το  Μουσείο στεγάζεται στην εξοχική κατοικία των Καποδίστρια στην Κουκουρίτσα. Το κτήριο και ο κήπος του, έκτασης 13 στρεμμάτων, αποτελούν χαρακτηριστικό αρχιτεκτονικό παράδειγμα κερκυραϊκής εξοχικής αγροικίας και είναι κηρυγμένα Ιστορικά Διατηρητέα Μνημεία, αφού δημιουργούν, ως σύνολο, μια σύνθεση απόλυτης αρμονίας φυσικού και ανθρωπογενούς κάλλους. Το Μουσείο λειτουργεί από το 1981, ενώ πρόσφατα εκσυγχρονίστηκε με την επανέκθεση της μόνιμης συλλογής (2017).

Παράλληλα, το Μουσείο Καποδίστρια – Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών στηρίζει και προωθεί την ανάδειξη των καποδιστριακών αρχείων και της Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης, μέσα από συνέργειες με άλλους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η δημιουργία του «Ψηφιακού Αρχείου Ι. Καποδίστρια» (2013 – 2014). Το Κέντρο ενδιαφέρεται επίσης για τη μελέτη και ανάδειξη της καποδιστριακής περιόδου και της Επτανησιακής ιστορίας του τέλους του 18ου αιώνα και του πρώτου μισού του 19ου αιώνα

Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Το 2021 η χώρα θα γιορτάζει 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Στο πλαίσιο αυτής της σημαντικής εθνικής επετείου, το Μουσείο Καποδίστρια – Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών προγραμματίζει να αναδείξει και να προβάλει την προσωπικότητα και το  ρόλο του Ιωάννη Καποδίστρια και των Επτανησίων στις προεπαναστατικές διαδικασίες όσο και στον Αγώνα για την Ελευθερία καθώς και τις σχέσεις τους με τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο πριν και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης.Παράλληλα, επιδιώκει να προβάλει την οικογένεια Καποδίστρια και το ιστορικό της κτήμα στην Κουκουρίτσα.

Η προτεινόμενη Πράξη αφορά:

Α. Τη συμπλήρωση και τον εμπλουτισμό του «Ψηφιακού Αρχείου Ι. Καποδίστρια» με την προσθήκη αναλυτικού καταλόγου του αρχείου Εισερχομένων εγγράφων από το  Προσωπικό Αρχείο Καποδίστρια που απόκειται στα ΓΑΚ Κέρκυρας.Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό αρχείο για τον Καποδίστρια και την εποχή του διότι εκεί συναντώνται οι σπουδαιότεροι αγωνιστές του 1821 (Κολοκοτρώνης, Μαυρομιχάλης, Μιαούλης, Κουντουριώτες, Μαυροκορδάτος, Μεταξάς κλπ.), οι ναύαρχοι και άλλοι εκπρόσωποι των τριών δυνάμεων, η ρωσική αυτοκρατορική οικογένεια, πλήθος συνεργατών του Κυβερνήτη (Μουστοξύδης, Γενατάς, Σπηλιάδης, Ρίζος Νερουλός κλπ.), όλοι σχεδόν οι διοικητές της Καποδιστριακής περιόδου, φιλέλληνες, απλοί πολίτες.

Β. Τη δημιουργία ψηφιακού κόμβου που θα διασυνδέει σε ένα νέο, ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, αρχειακό υλικό που αφορά τον Καποδίστρια, τα Επτάνησα και το 1821, ενισχύοντας την τεκμηριωτική βάση για αυτό το θέμα. Η διασύνδεση, τεκμηρίωση και παρουσίαση του υλικού αυτού, θα αναδείξει ανεξερεύνητες περιοχές και θα δώσει ένα υπόβαθρο πάνω στο οποίο μπορούν να ξεδιπλωθούν ψηφιακά εκθέματα και αφηγήσεις καθώς και εκπαιδευτικές προτάσεις για την ευρύτερη κατανόηση του κορυφαίου αυτού ιστορικού γεγονότος τόσο για την ελληνική όσο και για την ευρωπαϊκή Ιστορία.

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες,  ο ψηφιακός κόμβος που θα δημιουργηθεί ξεφεύγει από τους περιορισμούς ενός παραδοσιακού αρχείου και φιλοδοξεί να αποτελέσει ταυτόχρονα ερευνητικό και εκπαιδευτικό εργαλείο.

Γ. Τη συμπλήρωση του νέου ψηφιακού κόμβου με επιπλέον εφαρμογές και υλικό προκειμένου να προβληθεί η Κουκουρίτσα και ο ιστορικός κήπος του Μουσείου Καποδίστρια και παράλληλα να εμπλουτιστεί η επίσκεψη στο Μουσείο με την ανάπτυξη σύγχρονων εποπτικών μέσων για τον κήπο. Η Κουκουρίτσα και ο ιστορικός κήπος του Μουσείου Καποδίστρια συνδέεται άμεσα με την ζωή της οικογένειας Καποδίστρια, αποτελεί τεκμήριο για την αγροτική και οικονομική ιστορία της Κέρκυρας και της εποχής μέσα στην οποία εξελίχθηκε, και τοπόσημο για τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά των Επτανήσων. Στόχος της δράσης είναι η προβολή του Ιστορικού κτήματος με χρήση σύγχρονων εποπτικών και ψηφιακών μέσων τόσο για τους φυσικούς όσο και για τους διαδικτυακούς επισκέπτες του Μουσείου.

Δ. Την υλοποίηση υποστηρικτικών δράσεων ενημέρωσης και προβολής της Πράξης. Περιλαμβάνει τη διοργάνωση ημερίδας ενημέρωσης και προβολής της Πράξης καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση «σταθμών  ενημέρωσης» στο Μουσείο και σε συγκεκριμένα σημεία της ιστορικής πόλης της Κέρκυρας. Οι σταθμοί θα λειτουργήσουν με  προκαθορισμένων προδιαγραφών εξοπλισμό ο οποίος θα προβάλλει τις ψηφιακές εφαρμογές που θα έχουν αναπτυχθεί και θα λειτουργούν και ως αυτόνομες εφαρμογές.

Κατεβάστε την Πρόσκληση εδώ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης