ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ» – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το Μουσείο Καποδίστρια-Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών, ανακοινώνει πως μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των βιογραφικών σημειωμάτων τα οποία υποβλήθηκαν για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του έργου “ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030712, η Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού κατέληξε στα παρακάτω ονόματα για τις αντίστοιχες θέσεις:

  • Στέφανος Βαμιεδάκης, θέση ΜΚ-Ερευνητής ΓΑΚ
  • Έλια Βαρκά, θέση ΜΚ-Ερευνητής Νεότερη Ιστορία
  • Δημήτρης Γιαννούλης, θέση ΜΚ-Αρχιτέκτονας
  • Δημήτρης Ζυμάρης, θέση ΜΚ- Ειδ. Ερευνητής Αρχείου Δεσύλλα
  • Ηλέκτρα Κανέλλου, θέση ΜΚ-Ερευνητής Γεωπόνος
  • Ευστάθιος Πουλιάσης,θέση ΜΚ-Ειδ. Ερευνητής Αρχείου Θεοτόκη